ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ

ΠΕΡΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ
«Οι μύθοι είναι φορείς μεγάλων αληθειών» Πλάτων
Η ελληνική μυθολογία, αποτελεί την συμβολική Θεολογία των αρχαίων μυστηρίων και αποκαλύπτει δια των συμβόλων και των αλληγοριών της, αναλλοίωτες αλήθειες και νόμους φυσικούς και πνευματικούς.
Το ανθρώπινο γένος προαχθέν εύρε το μέσον της κληροδοτήσεως των ιδεών μιας ορισμένης εποχής της ανθρωπότητος προς μεταγενεστέρας τοιαύτας. Το μέσον τούτο είναι το σύμβολον των ιδεών. Άνθρωποι μιας εποχής διετύπωσαν εις σύμβολα και αλληγορικάς εικόνας το ιδεολογικόν των είναι. Τούτο, ως φαίνεται εκ του ύψους των εννοιών του, προήλθε από μίαν επισταμένην επισκόπησιν των πνευματικών αληθειών της φύσεως και της καθόλου δράσεως του πνεύματος, του οποίου η διανόησις διέγραψε όρια πολύ εκτενέστερα εκείνων, τα οποία διαγράφει ως προς το θέμα τούτο η σύγχρονος ανθρωπίνη διανόησις. Ο τρόπος της διατυπώσεως των εννοιών των ανθρώπων εκείνων προδίδει ότι τόσον ισχυρά υπήρξεν η νόησίς των, ώστε ηδυνήθησαν να διαφυλάξουν δια τούτου τας εννοίας των εκ της αλλοιώσεως και παραφθοράς, τας οποίας θα επέφερον μεταγενέστεροι άνθρωποι, ακριβώς διότι δεν θα προσήγγιζον τα όρια της διανοήσεως εκείνων. Αλλά εκτός τούτου, η κατανόησις του ιδεολογικού των συστήματος απήτει ανάλογον ηθικήν κατάστασιν εκείνων και προπαντός ελευθερίαν σκέψεως και συνειδήσεως, αι οποίαι φαίνονται ότι λειτουργούσι μόνον εις ανθρώπινα όντα, των οποίων ο βίος και η καθόλου ζωή είναι προσηρμοσμένη και ενηρμονισμένη προς τους λειτουργούντας νόμους της φύσεως. Σ. Νάγος

Κοινοποίηση

Φορμα επικοινωνίας